میترا هاشمی

میترا هاشمی

خانم سیده میترا هاشمی متولد سال 1364 ، از محققان جوان تاریخ شفاهی است که شاید بتوان گفت نخستین گام عملی در دانشگاه را برای نشان دادن کاربرد میان رشته‏ ای روش ‏شناسی تاریخ شفاهی ارایه کرد. او رسالۀ خود را با عنوان «تاریخ شفاهی در تاریخ معماری ایران: درآمدی بر مباحث نظری و عملی» برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مطالعات  معماری ایران از دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی نوشت. 

کتاب های میترا هاشمی