عباس طارمی

عباس طارمی

عباس طارمی متولد سال 1348 ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های عباس طارمی

شهر هزار حکیم