شمس آقاجانی

شمس آقاجانی

شمس آقاجانی متولد سال 1347، شاعر و منتقد ادبی و از شاگردان کارگاه رضا براهنی در دهه 70 می باشد.

کتاب های شمس آقاجانی

سخن رمز دهان 2