ملودی لیتن

ملودی لیتن

ملودی لیتن یک هیپنوتیزم کننده درمانی بالینی است که بر روی هدایت دیگران به سمت عشق و نور بیشتر تمرکز دارد. او می داند که در درون هر یک از ما عظمت و زیبایی استفاده نشده است. هدف او کمک به افراد برای دستیابی به آن قدرت و نور درونی از طریق آزاد کردن استرس، اعتیاد، احساسات منفی و ضربه است.

کتاب های ملودی لیتن

آدم خیلی خوب


همسر خیلی خوب