احمد تبریزی

احمد تبریزی

تبریزی، احمد بن محمد، مورخ و شاعر نیمه اول قرن هشتم می‌باشد. وی را مؤلف تاریخ‌النوادر و سراینده شهنشاه‌نامه/ شاهنشاه‌نامه هجده هزار بیتی معرفی کرده‌اند. شهنشاه‌نامه که به منظومه احمدی نیز معروف است، شامل تاریخ از عهد یافث بن نوح تا پایان عهد سلطان ابوسعید بهادرخان (متوفی ۷۳۸) است. تبریزی در این منظومه نسل مغولان را به یافث پسر نوح می‌رساند و جانشینان او را یک به یک نام می‌برد تا به «داستان تموجین و خاتون او» می رسد.

کتاب های احمد تبریزی

شهنشاه نامه