الکس موکی ئلی

الکس موکی ئلی

الکس موکی ئلی «آلکس موچیلی» (متولد 1943) از سال 1980 تا 2008 استاد دانشگاه Paul Valéry-Montpellier III و بنیانگذار گروه علوم اطلاعات و ارتباطات در 1989 بود. رویکرد وی بخشی از میراث 'مدرسه پالو آلتو است. از سال 2009، او بنیانگذار مشترک - با پسرش رافائل - و مدیر آموزشی یک شرکت آموزش از راه دور متخصص در بازی های جدی است.

کتاب های الکس موکی ئلی

هویت


علوم اطلاعات و ارتباطات