ایو الکساندر تلمان

ایو الکساندر تلمان

ایو الکساندر تلمان (Yves-Alexandre Thalmann) کارگاه های آموزشی با تمرکز بر توسعه ارتباطات بین فردی، مدیریت عاطفی و ابراز وجود را رهبری می کند. نویسنده دوازده کتاب توسعه شخصی از جمله Le Décodeur psy (اول ، 2009)، او در حال حاضر در سوئیس و فرانسه به عنوان مربی، استاد و روانشناس بالینی کار می کند.

کتاب های ایو الکساندر تلمان

روان شناسی هیجان