حسین جمعه

حسین جمعه

حسین جمعه متولد یبرود ۱۹۴۶ دمشق، پژوهشگر و رئیس اتحادیهٔ نویسندگان عرب در سوریه است.

کتاب های حسین جمعه