جیمز توئیمن

جیمز توئیمن

جیمز اف توئیمن نویسنده ده کتاب از جمله فرستادگان نور است. او همچنین یک "ترابادور صلح" مشهور در سطح بین المللی است. او میلیون ها نفر را به دعا دعوت می کند تا بر بحران های جهان تأثیر مثبت بگذارد.

کتاب های جیمز توئیمن

فرستادگان نور