نیک سرنیچک

نیک سرنیچک

نیک سِرِنیچک (متولد 1982) نویسنده و دانشگاهی کانادایی است. وی در حال حاضر مدرس اقتصاد دیجیتال در گروه علوم انسانی دیجیتال، کالج کینگ لندن است. سِرِنیچک با تئوری سیاسی تسریع گرایی و اقتصاد پس از کمبود همراه است. سِرِنیچک قبل از اتمام کارشناسی ارشد در دانشگاه غربی انتاریو در سال 2007 لیسانس دو رشته روانشناسی و فلسفه گرفت. وی در مقطع دکترا در دانشکده اقتصاد لندن ادامه یافت و پایان نامه خود را در سال 2013 با عنوان "نمایش پیچیدگی: ساختار مادی سیاست جهانی" وی به عنوان مدرس بازدید در دانشگاه سیتی و دانشگاه وست مینستر کار کرده است.

کتاب های نیک سرنیچک

سرمایه داری پلتفرمی