دیوید ریکو

دیوید ریکو

دیوید ریکو، دکترای پزشکی ، (متولد: 14 ژانویه 1940) روان درمانگر، معلم، نویسنده و مسئول کارگاه است که در کارهایش بر مزایای ذهن آگاهی و مهربانی در رشد شخصی و بهزیستی عاطفی تأکید دارد. او نویسنده کتابهای متعددی از جمله چگونگی بزرگسال بودن در روابط و پنج چیز قابل تغییر نیستیم.

کتاب های دیوید ریکو

تو آنچه می پنداری نیستی


5 راز آرامش بعد از سی سالگی