آندری ژلنیتس

آندری ژلنیتس

آندری ژلنیتس (Andrzej Zieleniec) مدرس جامعه شناسی و جغرافیا در دانشگاه کیل است.

کتاب های آندری ژلنیتس

فضا و نظریه اجتماعی