عرفان ثابتی

عرفان ثابتی

عرفان ثابتی مترجم، پژوهشگر جامعه شناسی، جامعه شناسی دین و فلسفه در لندن است. او در دانشگاه لنکستر کار می کند و تا کنون چند بار در برنامه پرگار و سمت نو حضور یافته است.

کتاب های عرفان ثابتی

تأملات


۱۲,۰۰۰ تومان