عرفان ثابتی

عرفان ثابتی

عرفان ثابتی مترجم، پژوهشگر جامعه شناسی، جامعه شناسی دین و فلسفه در لندن است. او در دانشگاه لنکستر کار می کند و تا کنون چند بار در برنامه پرگار و سمت نو حضور یافته است.

کتاب های عرفان ثابتی

هنر همیشه بر حق بودن


تأملات


تسلی بخشی های فلسفه


چرندیات پست مدرن


بیشتر بخوانید

آرتور شوپنهاور، بودایی در کنج تاریکی

فلسفه ی شوپنهاور با نامگذاری و پرداختن به نیرویی بنیادین در همه ی انسان ها آغاز می شود؛ نیرویی که به عقیده ی او، قدرتمندتر از همه ی نیروهای دیگر است