پیر دو وامبز

پیر دو وامبز

پیر دووامبز (19 نوامبر 1902 در پاریس - 14 ژانویه 1980 در پاریس) هلنیست ، باستان شناس و مورخ هنر یونان در قرن بیستم بود. 

کتاب های پیر دو وامبز

هنر در قرن پریکلس