ایمی بی شر

ایمی بی شر

ایمی بی. شر نویسنده پرفروش کتاب "خودت را درمان کن" است. او متخصص ترمیم ذهن و بدن و روح است. وی از تکنیک های انرژی درمانی برای کمک به کسانی که چالش های عاطفی یا جسمی دارند برای بهبودی دائمی و کامل استفاده می کند. 

کتاب های ایمی بی شر

خودت را درمان کن