پرسی اچ وایتینگ

پرسی اچ وایتینگ

پرسی اچ وایتینگ نویسنده، خبرنگار روزنامه، سردبیر ورزش، نویسنده تبلیغات، فروشنده و سخنران حرفه ای آمریکایی بود. وی از Chappaqua ، نیویورک، به سمت معاون رئیس دیل کارنگی و همکاران درآمد. او هر كتاب خود را به همسرش جین اختصاص داد.

کتاب های پرسی اچ وایتینگ

5 قانون طلایی فروش