مارتی کاگان

مارتی کاگان

مارتی کاگان (Marty Cagan) یک مدیر محصول مستقر در Silicon Valley است و بیش از 20 سال تجربه با رهبران صنعت از جملهeBay ، AOL ، Netscape Communications و Hewlett-Packard دارد. مارتی نویسنده کتاب "الهام بخش: چگونه برای ایجاد محصولی که مشتری آن را دوست دارد" که تکنیک های ایجاد محصولات برنده را ارائه می دهد، است.

کتاب های مارتی کاگان

الهام بخش