هنری پلوکرز

هنری پلوکرز

هنری پلوکرز متولد 23 اکتبر 1931 ، در دوران سربازی خود به عنوان مربی گروهبان بود و چهل و پنج سال بعد بازنشسته شد. در این سالها او در مدارس ابتدایی لندن تدریس می کرد. وی متون مدارس ابتدایی را برای معلمان و والدین نوشته و سمینارهایی در سراسر انگلیس ، اروپا ، شرق دور ، ایالات متحده آمریکا و کانادا هدایت کرده است. 

کتاب های هنری پلوکرز