مارجری بلین پارکر

مارجری بلین پارکر

مارجوری بلین پارکر نویسنده کتاب Jasper's Dayand A Paddling of the Duck است. طی این سالها، او و خانواده اش خانه خود را با یک مار شاه موز یک همستر، ماهی های متعدد و دو اردک مشترک کرده اند.

کتاب های مارجری بلین پارکر

وقتی باباها بزرگ نمی شوند