دیوید لی

دیوید لی

دیوید لی عضو هیئت علمی دانشگاه میشیگان آمریکا است. علایق تحقیقاتی وی شامل زبان شناسی کاربردی، تحلیل گفتمان و زبان شناسی اجتماعی است.

کتاب های دیوید لی

زبان شناسی شناختی