عفت السادات مرقاتی خویی

عفت السادات مرقاتی خویی

عفت السادات مرقاتی خویی دارای دکترای رفتارشناسی جنسی از استرالیا، کارشناس ارشد مامایی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. وی مدیر گروه سلامت جنسی-خانواده بیمارستان امام خمینی (ره)، بنیانگذار گروه سلامت جنسی رسش، و کارشناس برنامه های سلامت تلویزیون است.

کتاب های عفت السادات مرقاتی خویی

همسر من