فرناندو دمایو

فرناندو دمایو

فرناندو د مایو دانشیار جامعه شناسی در دانشگاه دپول آمریکا است. وی به طور گسترده در زمینه نابرابری های بهداشتی، به ویژه در آمریکای لاتین تحقیق و منتشر کرده است.

کتاب های فرناندو دمایو

سلامت و نظریه اجتماعی