جورجو برتلینی

جورجو برتلینی

«جورجو برتلینی» منتقد و نویسنده ایتالیایی و استاد مطالعات سینما و تلویزیون دانشگاه میشیگان است.

کتاب های جورجو برتلینی

سینمای امیر کوستوریتسا