سوزان بی کمبل

سوزان بی کمبل

دكتر سوزان بی. كمبل، استاد روانشناسی در دانشگاه پیتسبورگ است، جایی كه وی به عنوان رئیس هر دو برنامه بالینی و رشد خدمت كرده است. وی از سال 1999 تا 2005 سردبیر مجله روانشناسی غیرعادی کودک بود و در هیئت های تحریریه و کمیته های بازبینی بسیاری فعالیت داشته است.

کتاب های سوزان بی کمبل