لیندا کاکرورتی

لیندا کاکرورتی

لیندا کاکرورتی (Linda Chokroverty)، مرکز روانپزشکی MD Bronx و استادیار گروه روانپزشکی و علوم رفتاری دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین است.

کتاب های لیندا کاکرورتی