معصومه استاجی

معصومه استاجی

معصومه استاجی متولد سال 1357، دارای دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشیار رشته زبان انگلیسی, ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد.

کتاب های معصومه استاجی

STORY TELLING


مهارت شنیداری