ایچ ویند کولز

ایچ ویند کولز

ایچ ویند کولز دکترای خود را در علوم شناختی و زبانشناسی در سال 2003 در یکی از مراکز برتر تحقیقات روانشناسی زبان، دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو دریافت کرد و با پروفسور آلن گارنهام همکار تحقیقاتی در دانشگاه ساسکس بود. آموزش و تجربه وی در روانشناسی، زبانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، او را بخشی از موج جدیدی از محققان می کند که از دیدگاهها و روشهای مختلف به تحقیقات روانشناسی زبان نزدیک می شوند. تمرکز اصلی تحقیق وی بر نقش هایی است که گفتمان و ساختارهای اطلاعاتی در درک نوشتاری و تولید گفتاری جملات بازی می کنند. تحقیقات وی چندین روش تحقیقاتی، از جمله ردیابی چشم و پتانسیل های مغزی مرتبط با رویدادها را در مورد سوالات مربوط به روش های مراجعه و ساختار سازی افراد به زبان، اعمال می کند.

کتاب های ایچ ویند کولز

روان شناسی زبان