بیل وان پاتن

بیل وان پاتن

بیل وان پاتن استاد سابق زبان اسپانیایی و زبان دوم در دانشگاه ایالتی میشیگان است. وی در تحصیل زبان دوم تخصص دارد، که آن را در هر دو سطح نظری و عملی با استفاده از تکنیک های روانشناسی، زبانشناسی کاربردی و روانشناسی شناختی بررسی می کند.

کتاب های بیل وان پاتن