فرهاد گشایش

فرهاد گشایش

فرهاد گشايش متولد سال 1343، نویسنده ایرانی است.

کتاب های فرهاد گشایش

ساختار رنگ و طراحی


تاریخ هنر


فرهنگ اصطلاحات هنری


عکاسی


سبک ها و مکتب های هنری