سعید جهانشاهی فرد

سعید جهانشاهی فرد

 دکتر سعید جهانشاهی فرد متولد سال 1349، روان‏پزشک، روان‏شناس بالینی و دارای مجوز روان ‏درمانی به شیوه شناختی‌رفتاری، روان‌تحلیلی و رفتاردرمانی دیالکتیک در کشور سوئد می باشد.

کتاب های سعید جهانشاهی فرد