کریستین ریان

کریستین ریان

کریستین ای رایان، استادیار تحقیق در گروه روانپزشکی و رفتار انسان در دانشگاه براون و مدیر برنامه تحقیقات خانواده در دانشگاه براون و بیمارستان رودر آیلند در پراویدنس ، RI است.

کتاب های کریستین ریان

ارزیابی و درمان خانواده ها