جیمز ال فریمو

جیمز ال فریمو

جیمز فریمو (2001 - 1922) روانشناس آمریکایی و پیشگام درمانگر خانواده بود. او رویكرد روابط شیئی را برای درمان بین نسلی و خانواده از مبدا ایجاد كرد. وی با سایر پیشگامان این حوزه همکاری کرد و چندین متن اولیه و قابل توجه در زمینه خانواده درمانی را تألیف یا تألیف کرد. جیمز در فیلادلفیا جنوبی به دنیا آمد و بزرگ شد و در سال 1940 از دبیرستان جنوبی فیلادلفیا فارغ التحصیل شد. آخرین فصل از انتشار خانواده او از سال 1992 درمان خانواده: یک رویکرد بین نسلی روایتی شخصی از تجارب اولیه خانوادگی وی را ارائه می دهد که به عنوان پایه ای برای بینش او در مورد تأثیر خانواده بر افراد عمل می کند.

کتاب های جیمز ال فریمو