الکس کوزولین

الکس کوزولین

الکس کوزولین (متولد 30 ژوئن 1949 ، روسیه) هماهنگ کننده علمی گروه بین الملل در موسسه Feuerstein (موسسه بین المللی برای افزایش توانایی یادگیری) ، اورشلیم است.

کتاب های الکس کوزولین

خلوتگه سایه ها