رسول کرد نوقابی

رسول کرد نوقابی

دکتر رسول کرد نوقابی متولد سال 1352، دانشیار روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد.

کتاب های رسول کرد نوقابی

خرد درمانی


روان شناسی خرد