میشل چیزبرو

میشل چیزبرو

میشل چیزبرو معلمان را آموزش می دهد تا از طریق ماژول کودک یوگای بریتانیا به کودکان یوگا آموزش دهند و کلاس هایی را برای همه گروه های سنی برگزار می کند.

کتاب های میشل چیزبرو