معصومه صیدی

معصومه صیدی

معصومه صیدی متولد سال 1356؛ دارای دکترای تخصصی مدیریت آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه پرستاری ( کودکان ، بهداشت ، روانپرستاری ) است.

کتاب های معصومه صیدی

در سوگ زندگی