فیلیپ گریوز

فیلیپ گریوز

فیلیپ گریوز 20 سال تجربه در تحقیقات بازار دارد و در این مدت از تعارض بین آنچه مصرف کنندگان در تحقیقات گفته اند و آنچه واقعاً انجام داده اند آگاه شده است. همین امر باعث شد وی روشهای روانکاوی را وارد کار خود کند.

کتاب های فیلیپ گریوز