آرین قلی پور

آرین قلی پور

آرین قلی پور عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران، عضو هیئت امنا، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم، عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه، کارشناس استاندارد، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم، عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران"، عضویت در کارگروه آموزش و مدیریت منابع انسانی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، دبیر کارگروه آموزش و مدیریت منابع انسانی هیأت ویژه می باشد.

کتاب های آرین قلی پور