رضا رستمی

رضا رستمی

رضا رستمی متولد سال 1349، دارای دکترا، پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۵، دکترای تخصصی، روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۸۱،  استاد دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رضا رستمی