جان بیلیس

جان بیلیس

جان بیلیس استاد و رئیس گروه سیاست و IR در دانشگاه ولز، سوانزی است. وی همچنین معاون معاون دانشگاه است. از نشریات وی می توان به معضلات سیاست جهانی، ویرایش شده با N. J. Rengger (1992) ، دیپلماسی عمل گرایی: انگلیس و شکل گیری اشاره کرد.

کتاب های جان بیلیس

جهانی شدن سیاست