چاوا فرانکفورد

چاوا فرانکفورد

چاوا فرانکفورد (Chava Frankfort-Nachmias) متولد سال 1944، نویسنده آمریکایی است.

کتاب های چاوا فرانکفورد

روش های پژوهش در علوم اجتماعی