آرش قندچی

آرش قندچی

دکتر آرش قندچی، متولد سال 1350. ، دارای مدرک فوق لیسانس در رشته معماری از دانشگاه شهید بهشتی. و دکترای شهر سازی می باشند.

کتاب های آرش قندچی

کیفی سازی آوا و نما