فردریش اشپولر

فردریش اشپولر

فردریش اشپولر ، که قبلاً مسئول موزه هنرهای اسلامی در برلین بود ، نویسنده کتابهای متعددی در زمینه پارچه و فرش سرزمین های اسلامی است.

کتاب های فردریش اشپولر

ترکان در ایران