دیوید آرمسترانگ

دیوید آرمسترانگ

دیوید اف آرمسترانگ مدرک کارشناسی و دکترای انسان شناسی را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده و از سال 1980 در دانشگاه گالودت کار کرده است. وی در حال حاضر به عنوان دانشیار، به عنوان مدیر بودجه دانشگاه فعالیت می کند. از سال 1999، وی مجله زبان اشاره را ویرایش کرد
مطالعات، و او به طور گسترده در زمینه های مربوط به ناشنوایی و ریشه و تکامل زبان منتشر شده است.

کتاب های دیوید آرمسترانگ

زبان ادایی و اشاره