دنیل کاتالانوتو

دنیل کاتالانوتو

دنیل کاتالانوتو یک طراح خدمات و مربی است که سعی می کند کارهای نوآورانه با پیچیدگی کم برای انسانهای عادی به وجود آورد.

کتاب های دنیل کاتالانوتو

اصول دیزاین خدمات 100-1