کتلین کارا

کتلین کارا

کاتلین ای. کارا دکترای روانشناسی خانواده دارد، به طور تمام وقت برای دانشگاه لیبرتی در لینچبرگ، ویرجینیا تدریس می کند و یک مشاوره روانشناختی خصوصی دارد. وی از سال 1991 برنامه ای را برای زنان بدسرپرست اجرا کرده، با کودکان در محیط های روانپزشکی کار کرده و از مشاور بهداشت روان دارای تخصص در زمینه مسائل کودکان بوده است.

کتاب های کتلین کارا

مکان امن