روزی گرین وود

روزی گرین وود

روزی گرینوود (Rosie Greenwood) نویسنده و ویراستار ابتکاری با بیش از بیست سال کار در کتابهای مصور کودکان است. او درباره موضوعات متنوعی مانند اقیانوس ها، اسب ها، هرم ها و ستاره ها نوشته است.

کتاب های روزی گرین وود

خشم طبیعت


کاشفان