ژیل لوبلان

ژیل لوبلان

جیل لوبلان (دکترای دانشگاه تورنتو) دانشیار دانشگاه مک مستر است که در آن بیش از 7000 دانشجو تفکر انتقادی را آموزش داده است. هم فکر کردن به روشنی و هم نرم افزار همراه LEMUR براساس مطالبی است که وی برای این دوره تهیه کرده است.

کتاب های ژیل لوبلان

واضح اندیشیدن