علی اصغر انواری رستمی

علی اصغر انواری رستمی

علي اصغر انواري رستمي، متولد 1345 مي باشد. وي ليسانس و فوق ليسانس خود را در رشته مديريت بازرگاني از دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سالهاي 1367 و 1369 اخذ و پس از
2 سال تحقيق در زمينه سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري در دانشگاه هوکايدو ژاپن طي سالهاي 1995-1993 ،در سال 1377 موفق به اخذ درجه دکتراي مديريت بازرگاني در گرايش تصميم گيريهاي چند معياري بازرگاني و مالي از دانشگاه اوزاکاي ژاپن گرديد. پس از اخذ درجه دکتراي تخصصي يا PhD خود، از مرداد ماه 1378 ابتدا به عنوان عضو هيات علمي استاديار، سپس از سال 1383 به عنوان عضو هيات علمي دانشيار و نهايتا از مرداد 1390 به عنوان استاد تمام در دانشگاه تربيت مدرس مشغول به تدريس و تحقيق در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا گرديد و در سال 2008 نيز دوره يكساله فرصت مطالعاتي خود را در دانشگاه McMaster کانادا در زمينه ارزيابي اثربخشي سازماني و ملي تكنولوژي اطالعات بر عملكرد سپري نمود. دکتر انواري رستمي پژوهشگر برتر سالهاي 1382تا 1388 دانشگاه تربيت مدرس بوده و در سال 1388 به عنوان استاد نمونه تالشگر دانشگاه تربيت مدرس نيز برگزيده شد. وي همچنين کانديداي در يافت جايزه
استاد برجسته تحقيقاتي Journals Oxford در سال 2007 بوده اند. ايشان بعنوان سخنران در بيش از 70 کارگاه، سمينارها و دوره تخصصي-حرفه اي در وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف بوده اند.

کتاب های علی اصغر انواری رستمی

مدیریت سرمایه گذاری


معجزه هلدینگ ها