آن دمارایس

آن دمارایس

دکتر آن دمارايس از بنیانگذاران First Impressions، Inc ، یک شرکت مشاوره است که به مشتریان کمک می کند درک کنند که چگونه در اولین قرارها و موقعیت های اجتماعی روی دیگران تاثیر بگذارند. دکتر دمارایس در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های آن دمارایس

تاثیر در اولین برخورد